به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ افزایش سرمایه ٢۵٠ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تصویب کرد.