به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان یزد در خصوص ظیم صورتهای مالی بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش جایگزین تکلیف مقرر در تبصره ١ ماده ٣ آیین نامه اجرایی شورای عالی بورس شفاف سازی نمود.