به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دی ماه حدود ١۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.