به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت اعلام نمود بر اساس رای صادره شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی، مقرر گردیده است ٣٨.۵ درصد سهام بانک سرمایه بابت رد دیون گروه ریخته‌گران از محل ضمانت نامه‌های صادره در سال ١٣٩١ به بانک تجارت منتقل گردد. به‌رغم عواید ناشی از اجرای بند یک برای این بانک، با عنایت به محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از قبیل ضوابط بانک مرکزی‌، بازار سرمایه و اساسنامه‌ای جهت انتقال قطعی سهام مذکور به بانک و همچنین با توجه به اقدامات انجام شده توسط بانک جهت وصول مطالبات‌، پیگیری استیفای حقوق بانک از محل سایر اموال مدیون در دستور کار قرار دارد.