به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، داروسازی شهید قاضی در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٢٢١٢ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ،با رشد عالی ۴٨ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ٣۵ درصد و سود ناخالص ۴٣ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی در این دوره با رشد عالی ۴٧ درصدی به حدود ٢۴٣ میلیارد تومان رسیده است. شرکت در ٩ماهه ١٨٨ میلیارد تومان سود خالص دارد.