به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سرمایه از انتقال سهام متعلق به گروه ریخته گران در این بانک به بانک تجارت خبر داد.