به گزارش کدال نگر بوررس ٢۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از موافقت سازمان بورس با انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مرداد دوم به منظور تامین مالی شرکت خبرداد. مبلغ اوراق در دست انتشار ٧٠٠ میلیارد تومان با دوره اجاره ۴ ساله و موعد پرداخت هر سه ماه یک بار می باشد.