به گزارش بورس ٢۴، نماد سیمان تهران از تاریخ ٧ بهمن ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.