به گزارش بورس ٢۴، ٣٣/۴٩درصد سهام شرکت سیمان بجنورد به قیمت پایه هر سهم ٩۶،۴٩٠ ریال در تاریخ ١٠ اسفند ماه عرضه می شود.