به گزارش بورس ٢۴، ٣٣/۶١ درصد سهام شرکت سیمان ایلام به قیمت پایه هر سهم ٢١،۴٢٠ ریال در تاریخ ١٠ اسفند ماه عرضه می شود.