به گزارش بورس ٢۴، ٣٣/٣٧ درصد سهام شرکت سیمان کردستان به قیمت پایه هر سهم ١۴،١٠٠ ریال در تاریخ ١٢ اسفند ماه عرضه می شود.