به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری لقمان در تابلو قرمز بازار پایه درج شد.