به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در تابلو قرمز بازار پایه درج شد.