به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان در تابلو قرمز بازار پایه درج شد.