به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران در خصوص گزارش عملکرد و تولید و فروش ماهانه ارائه شده توضیحات تکمیلی ارائه نمود.