به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی اعلام نمود در مناقصه خرید و نصب یک دستگاه شیردوش اتوماتیک پارالل ۵٠*٢ به عنوان برنده اعلام گردیده است.