به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مبین وان کیش در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ١٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.گفتنی است درآمد ١٠ ماهه منتهی به دی٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است.