به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دی ماه ٢١ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.