به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت اعمال ١۴،۴٠٠ ریال با تاریخ سررسید ۶ اسفند ١۴٠٠ منتشر شد.