به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران خودرو با قیمت اعمال ٣۵۴٠ ریال با تاریخ سررسید ۶ اسفند ١۴٠٠ منتشر شد.