به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با قیمت اعمال ١۴،٨٣٢ ریال با تاریخ سررسید ۶ اسفند ١۴٠٠ منتشر شد.