به گزارش بورس ٢۴، پارامتر های بازارگردانی سرمایه گذاری سبحان تغییر یافت،حداقل معاملات روزانه ٧،٠۶٠،٠٠٠ سهم می باشد.