به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد٧١» در تاریخ ٨ بهمن ماه پذیره نویسی می کند. بدین ترتیب نرخ سود اوراق ١٨ درصد سالانه و مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار می باشد. تاریخ سررسید اوراق ٨بهمن ١۴٠٣ می باشد.