به گزارش بورس ٢۴، ١۶/۶٨ درصد سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در تاریخ ۶ اسفند ماه به قیمت پایه هر سهم ٧،٠٠٠ ریال عرضه می شود.