به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۶٠» ، «اراد۶۴» ، «اراد۶۵» و «اراد٧٠» از تاریخ ٨بهمن الی ١٣ بهمن ماه به صورت چند مرحله ای پذیره نویسی می کند.