به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش تغییرات سبد سهام خود در دی ماه را ارائه نمودند.