به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در دی ماه حدود ٩ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.