به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه ٢٠ میلیاردی مبلغ ١۵۵۵ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۵١٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ٧٧ درصد و سود عملیاتی ٣۵ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٣١ میلیارد تومان سود خالص دارد.گزارش خوبی است.