به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام داشت با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و رشد قیمت تمام شده محصول تولید شده، هیات مدیره با افزایش نرخ محصولات شرکت به طور متوسط حدود ٢٠% موافقت نمود.