به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت تامین مسکن جوانان از تاریخ ٨ بهمن ماه بازارگردانی می شود.