به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۶٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.