به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩، حدود ٢٨٩٢ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٧٩۵میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١١٢ میلیارد تومان و در کل دوره ١٠٩٧ میلیارد تومان مثبت بود.