بورس ٢۴ : زمزمه هایی در بازار تولید مسکن در حال شنیده شدن است مبنی بر این که شهرداری می خواهد تراکم ساختمانی را ۵٠ درصد افزایش دهد. تولیدکنندگان مسکن درباره این زمزمه هر یک تصورات متفاوتی دارند. برخی از آنها معتقدند طبقات ساختمان های جدیدالاحداث در سال آینده ١.۵ برابر خواهد شد اما برخی دیگر با تعقیب اظهارنظرهای مقامات شهرداری در روزهای اخیر و عددهایی که در لایحه بودجه شهرداری برای سال ١۴٠٠ منتشر شده است می گویند مبلغ هزینه دریافت تراکم ساختمانی قرار است ۵٠ درصد گران تر شود.

بورس۲۴ : زمزمه هایی در بازار تولید مسکن در حال شنیده شدن است مبنی بر این که شهرداری می خواهد تراکم ساختمانی را 50 درصد افزایش دهد.

تولیدکنندگان مسکن درباره این زمزمه هر یک تصورات متفاوتی دارند. برخی از آنها معتقدند طبقات ساختمان های جدیدالاحداث در سال آینده 1.5 برابر خواهد شد اما برخی دیگر با تعقیب اظهارنظرهای مقامات شهرداری در روزهای اخیر و عددهایی که در لایحه بودجه شهرداری برای سال 1400 منتشر شده است می گویند مبلغ هزینه دریافت تراکم ساختمانی قرار است 50 درصد گران تر شود.

هزینه گرفتن تراکم ساختمانی برابر با یک درصد قیمت مسکن است که در این باره گفته می شود هزینه این مجوز نزد سازنده ها ارزانتر از رقمی است که برای شهرداری تمام می شود.

ممکن است در روزهای آینده با اعلام افزایش 50 درصدی تراکم ساختمانی خزانه شهرداری به خاطر مراجعه زودتر سازنده ها به شهرداری برای دریافت پروانه مورد نیازشان برای سال آینده، پرپول شود.

هزینه تراکم ساختمانی بین 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.