شرکت های بیمه ای گزارش عملکرد ٩ ماهه سال جاری خود را منتشر کرده اند. از بین ٢٢ شرکت بیمه ای فعال در بازار سرمایه بیشترین تغییرات سود خالص به ترتیب در شرکت های بیمه البرز، بیمه سامان و بیمه نوین مشاهده می شود و کمترین رشد سودآوری را به ترتیب بیمه های رازی و پارسیان تجربه کرده اند.