به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش تغییرات سبد سهام خود را منتشر نمودند.