به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلتاش در گزارش تفسیری اعلام داشت، فروش انواع خمیر دندان به میزان حدود ٣۵ درصد ، فروش انواع مایع دستشویی به میزان حدود ۴/٨ درصد ، فروش صابون ١۵/٣ درصد افزایش در سال مالی ١۴٠٠ نسبت به سال سال مالی ١٣٩٩ پیش بینی شده است.