به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلتاش در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه ١٠٠ میلیاردی مبلغ ٢٠۵۶ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ١۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ۴۵ درصد و سود عملیاتی ٢٨ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٢٠۶ میلیارد تومان سود خالص دارد.