به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا در ١ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ٣٢ میلیارد تومان فروش داشت.نرخ های فروش دی نسبت به میانگین ١٢ماهه گذشته رشد داشته است.