فولاد هرمزگان هم عملکرد ٩ ماهه و هم گزارش دی ماه عالی را منتشر ساخته است ؛ دو گزارش بسیار مثبت که نشان از توان سود سازی شرکت برای سال جاری و حتی سال آینده دارد.

بورس۲۴ : فولاد هرمزگان هم عملکرد 9 ماهه و هم گزارش دی ماه عالی را منتشر ساخته است ؛ دو گزارش بسیار مثبت که نشان از توان سود سازی شرکت برای سال جاری و حتی سال آینده دارد.

شرکت جهش قابل توجه 231 درصدی در عملکرد 9 ماهه داشته و به سود 135 تومانی رسیده است.

شرکت فروش 10935 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی و در عملکرد 10 ماهه پوشش85 درصدی داشته است.

فروش 10 ماهه امسال جهش قابل توجه 90 درصدی در فولاد هرمزگان داشته است.

با توجه به میزان سود سازی شرکت امسال رسیدن به سود 190 الی 200 تومانی در این سهم محتمل و برای سال دیگر توان سود سازی بالایی در سهم وجود دارد. بدین ترتیب سهم با دید میان مدت توان صعود خوب و قابل توجهی خواهد داشت.