به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانجات مخابراتی ایران اعلام داشت، پیرو پیگیری های مجدانه مدیریت این شرکت در راستای تعیین تکلیف قرارداد ١٨٨٠ با شرکت ارتباطات سیار ایران، به اطلاع می رساند که مطابق صورت جلسه کمیته حل اختلاف مورخ ٩٩/١٠/٠٢ آن شرکت و متعاقبا نامه شماره ٩٩/٣۴٠/٩۵۶٣٨د مورخ ١١/٠٣/ ٩٩ شرکت ارتباطات سیار، ضمن اقاله تعداد ٢۶٨ دستگاه راک Outdoor، با افزایش مبلغ قرارداد جهت۴٠٠ دستگاه راک به ازای هر راک از مبلغ ۶٢٢.۴٠٠.٠٠٠ ریال به مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال (بالغ بر ۶١ درصد افزایش) مشروط به تحویل ٢۶٠ دستگاه راک باقی مانده تا تاریخ ٢۵/١٢/٩٩ موافقت گردید و در صورت تاخیر، موضوع افزایش قیمت ۴٠٠ دستگاه راک منتفی خواهد شد. شایان ذکر است از ۴٠٠ راک باقیمانده ١۵٠ دستگاه راک تاکنون تحویل شده است و تحویل٢۵٠ دستگاه راک تا تاریخ ٩٩/١٢/٢۵ در تعهد این شرکت می باشد. در صورت تحویل باقیمانده تا تاریخ فوق الذکر، مبلغ صدو پنجاه و یک میلیارد و چهل میلیون ریال (١۵١.٠۴٠.٠٠٠.٠٠٠) به درآمد های سال جاری شرکت افزوده خواهد شد. همچنین در صورت تحقق محتویات صورتجلسه مذکور مبلغ ٢٣٩ میلیارد ریال جرائم احتمالی مندرج در بند پنج گزارش حسابرسی صورت های مالی منتهی به ٩٩/٠۶/٣١ لغو و از زیان های آتی احتمالی جلوگیری خواهد شد.