به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک دی در عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩، حدود ٢٠۶۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. که حدود ١٧١ میلیارد تومان متعلق به ماه دی می باشد.