به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت پاسارگاد در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣۶٩٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٧٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٩ درصد رشد داشته است.