به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین از محل سود انباشته را صادر کرد.