به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ارتباطات سیار ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ١٩٣٠٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٩٧۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.گفتنی است درآمد ١٠ماهه منتهی به دی٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٣۵ رشد داشته است.