به گزارش بورس ٢۴، ٣/۵۵ درصد سهام شرکت عمران و سازندگی استان قزوین در تاریخ ۵ اسفند ماه به قیمت پایه هر سهم ۵۵،٠٠٠ ریال عرضه عمده می شود.