به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٧۵ درصدی شرکت حفاری شمال از محل سود انباشته را صادر کرد.