به گزارش بورس ٢۴، ٢١/٨١ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر در تاریخ ۶ اسفند ماه به قیمت پایه هر سهم ٨٠،٠٠٠ ریال عرضه عمده می شود.