به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٢ درصدی شرکت ریل پرداز سیر از محل سود انباشته را صادر کرد.