به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٣٢٣ درصدی فرانسوز یزد از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را صادر کرد.