به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١۶٠ درصدی گلتاش از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.